Ul. Koseły 6, 27-600, Sandomierz, Polska
693022718
furtakl@o2.pl

REGULAMIN

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH „OPTIMA” BEATA I ŁUKASZ FURTAK

 1. INFORMACJE OGÓLNE

Szkoła Języków Obcych „OPTIMA” Beata i Łukasz Furtak jest prywatną szkołą językową organizującą lekcje oraz kursy języka angielskiego oraz języka niemieckiego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Szkoła mieści się w Sandomierzu, przy ulicy Romana Koseły 6 oraz w Tarnobrzegu przy ulicy Moniuszki 6B. Oferta szkoły zawiera kursy wyszczególnione w punkcie 2 regulaminu. Szkoła prowadzi lekcje zarówno dla grup, osób indywidualnych oraz instytucji i firm. Miejsce odbywania zajęć to pomieszczenia Szkoły lub siedziba Klienta.

Zajęcia w grupach odbywają się w grupach od 4-7 osób. Jeśli liczebność grupy spada do liczby poniżej 4 osób, grupa (w zależności od kursu: szczegóły poniżej) może być traktowana jako lekcja indywidualna

 1. ORGANIZACJA KURSÓW

Organizacja kursów oraz lekcji zależna jest od typu kursu oraz dostosowywana do potrzeb i wymagań grupy. Intensywność zajęć oraz długość lekcji proponowana przez szkołę jest następująca:

h-godzina lekcyjna (45min)

TYP KURSU

DŁUGOŚĆ

LEKCJI

LICZBA LEKCJI

TYGODNIOWO

CAŁOŚĆ

KURSU

(DWA SEMESTRY)

KURSY DLA DZIECI 6-10 LAT

45 min

2 godz tyg. (2x45h)

56h 1120,00 zł

KURSY DLA ÓSMOKLASISTÓW

45min

2 godz tyg. (2x1h)

56h 1120,00 zł

KURSY MATURALNE

45min

4godz tyg. (2x2h)

90h 1800,00 zł

KURSY STANDARDOWE DLA DOROSŁYCH

45min

Dopasowane do wymagań klienta

Dopasowane do wymagań klienta

KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU FCE

45min

4godz tyg. (2x2h)

112h 2800,00 zł

KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU CAE

45min

4godz tyg. (2x2h)

112h 3360,00 zł

BUSINESS ENGLISH

45min

Dopasowane do wymagań klienta

Dopasowane do wymagań klienta

FONETYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

45min

Dopasowane do wymagań klienta

Dopasowane do wymagań klienta

ANGIELSKI DLA SENIORA

45min

Dopasowane do wymagań klienta

Dopasowane do wymagań klienta

ANGIELSKI

W TURYSTYCE

45min

Dopasowane do wymagań klienta

Dopasowane do wymagań klienta

LEKCJE INDYWIDUALNE

50 min

Dopasowane do wymagań klienta

od 50 zł / 50 min

Szkoła nie prowadzi zajęć podczas dni świątecznych oraz ustawowo wolnych.

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI SZKOŁY

Szkoła Języków Obcych „OPTIMA” Beata i Łukasz Furtak gwarantuje iż, lekcje prowadzone są w sposób profesjonalny a kursanci otrzymują wszelkie niezbędne materiały. W przypadku, gdy kurs grupowy zostaje przerwany z winy Szkoły, Kursantowi przysługuje zwrot należności za niezrealizowaną część kursu w wysokości wartości zajęć pozostałych do końca semestru.

Rodzice lub Prawni Opiekunowie Kursanta są informowani w przypadku trzykrotnej nieobecności na zajęciach Kursantów niepełnoletnich oraz maturzystów.

W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego daną grupę zgodnie z aktualnym grafikiem, Szkoła dopuszcza możliwość zastępstwa przez innego nauczyciela.

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI KURSANTA

Do obowiązków kursantów należy uczęszczać na zajęcia, stosować się do poleceń prowadzącego oraz uiszczać opłatę za naukę w regulaminowym czasie zgodnie z obowiązującym cennikiem. Aby zapisać się na kurs, Kursant podpisuje deklarację uczestnictwa w kursie zobowiązującą go do uczestniczenia w zajęciach i terminowego wnoszenia opłat zgodnie z aktualnym cennikiem oraz regulaminem. Wpisanie na listę uczestników kursu następuje po podpisaniu deklaracji uczestnictwa w kursie.

 1. PŁATNOŚCI

Forma oraz częstotliwość uiszczania płatności zależne są od typu kursu.

BLOK 1 czyli kursy, które przygotowują do egzaminu (maturalny) lub angielski dla dzieci wymagają wniesienia pełnej opłaty za naukę za jeden semestr z góry.

BLOK 2 czyli kursy, które bazują na edukacji ciągłej i nie przygotowują do żadnych egzaminów kompetencyjnych (Metoda Callana, Business English, Fonetyka Języka Angielskiego, kurs standardowy dla dorosłych, Angielski dla Seniorów, Angielski w Turystyce) rozliczane są, tak jak BLOK 1, za jeden semestr z góry. Różnica polega na tym, że kursant może wykorzystać 5 nieobecności w semestrze-jeśli nieobecności te są wykorzystane, ich koszt jest kursantowi zwracany po zakończeniu danego semestru.

BLOK 3 to lekcje indywidualne, które rozliczane są na zasadzie opłat miesięcznych zgodnie z obowiązującym cennikiem. Kursant płaci jedynie za lekcje w których uczestniczył. Jeśli lekcja odwołana jest tego samego dnia, lub poprzedniego dnia do po godz 18.00, kursant zobowiązany jest uiścić 50% opłatę za lekcję. Jeśli odwołana jest wcześniej, kursant za nią nie płaci.

System opłat oparty jest na naliczaniu wpłat miesięcznych. We wszystkich blokach kursów, jednakże, Kursant ma możliwość uiszczenia opłaty za semestr lub rok z góry. Rabaty, które Kursantowi w takiej sytuacji przysługują, opisane są w aktualnym cenniku.

Opłat dokonywać można osobiście w sekretariacie Szkoły lub na rachunek bankowy.

Nr konta: PKO Bank Polski SA

05 1020 4913 0000 9302 0019 5966

 1. REZYGNACJA Z KURSU

W przypadku kursów grupowych (Blok 1, Blok 2) zrezygnować można z kursu w każdym momencie, natomiast w Bloku 1 nie przysługuje za to żadna rekompensata z racji niewykorzystanych godzin. Ma to na celu dobro osób kontynuujących naukę i utrzymania ciągłości grupy. W Bloku 2, w przypadku rezygnacji w trakcie semestru, rekompensata obejmuje 5 godzin niezależnie od faktycznej liczby nieobecności.

 1. METODY NAUCZANIA

W Szkole Języków Obcych „OPTIMA” umiejętnie łączone są tradycyjne metody nauczania ( metoda bezpośrednia, metoda audiolingwalna) z nowoczesnym podejściem do nauki (metoda komunikacyjna czy metoda immersji). Zajęcia prowadzone są przez wykształconych, doświadczonych i kreatywnych lektorów, którzy potrafią zaangażować wszystkie zmysły uczniów do przyswajania języka obcego. Ponadto, zajęcia wzbogacane są o nowoczesne pomoce multimedialne ( tablica interaktywna, podręczniki interaktywne, materiały internetowe, etc.), co pomaga uczyć się efektywnie i bez stresu.

 1. KADRA

Lektorzy prowadzący zajęcia w Szkole „OPTIMA” posiadają niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie w uczeniu języków obcych na różnych poziomach zaawansowania i w różnych instytucjach edukacyjnych. Co więcej, wiedzę zdobytą podczas studiów praktykowali podczas pobytów w krajach anglojęzycznych.

 1. ZAPISY

Zapisy odbywają się w trakcie całego roku kalendarzowego, łącznie z wakacjami (kursy wakacyjne). Kursanci przyporządkowywani są do odpowiednich grup po odbyciu rozmowy z metodykiem szkoły lub po napisaniu testu kwalifikującego.

 1. POMOCE DYDAKTYCZNE I PODRĘCZNIKI

Szkoła Języków Obcych „OPTIMA” dysponuje nowoczesnymi podręcznikami oraz sprzętem audio-wizualnym ułatwiającym przyswajanie materiału i czyniącym lekcję przyjemną i atrakcyjną

(tablica multimedialna, podręczniki interaktywne, materiały internetowe, telewizor, magnetofon/odtwarzacz płyt cd).

Szkoła „OPTIMA” zapewnia kursantom podręczniki w cenie kursu tylko jeśli opłata za kurs uiszczona jest za rok lub semestr z góry.

 1. RABATY

Na każdy bieżący rok szkolny, Szkoła „OPTIMA” przygotowuje zestaw rabatów, z których korzystać mogą nasi kursanci. Rabaty sumują się, ale nie mogą przekroczyć 15%.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru w pomieszczeniach szkoły.

Kursant (osoba dorosła) lub rodzic/opiekun (w przypadku grup dzieci) wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych swoich lub swojego dziecka do celów przeprowadzenia rekrutacji, wystawiania faktur za usługę edukacyjną oraz okazjonalny kontakt telefoniczny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133 poz.883). Informacje przechowywane w siedzibie szkoły nie będą udostępniane osobom trzecim.

Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym momencie.

13. ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW

Wszelkie dokumenty odnoszące się do wyników nauki kursanta (wyniki testów, oddawane zadania domowe, opisowe oceny pisemne, etc.) przetrzymywane są do końca sierpnia następnego roku szkolnego (np. jeśli zajęcia roku szkolnego 2015/1016 kończą się w czerwcu 2016, dokumenty przechowywane są do końca sierpnia 2017). Po tym okresie, kursanci lub rodzice kursantów informowani są o możliwości odebrania w/w dokumentów w siedzibie Szkoły. Jeśli dokumentacja nie zostanie odebrana do końca września, podlega ona zniszczeniu.

Podpisanie deklaracji uczestnictwa w kursie jest wyrazem akceptacji Regulaminu Szkoły.